LINGGO NG MAYO 20

Awit 70 at Panalangin

Pag-aaral ng Kongregasyon sa Bibliya:

Paaralang Teokratiko Ukol sa Ministeryo:

Pagbabasa ng Bibliya: Juan 8-11 (10 min.)

Blg. 1: Juan 8:12-30 (4 min. o mas maikli)

Blg. 2: Anong mga Hakbang ang Magagawa Natin Para Maprotektahan ang Ating Sarili sa mga Bulaang Guro?—Roma 16:17; 2 Juan 9-11 (5 min.)

Blg. 3: Bakit Hindi na Lamang Ipinag-utos ng Diyos na ang Lahat ng Magiging Masunurin sa Diyos ay Maaaring Mabuhay Magpakailanman?—rs p. 325 ¶6–p. 326 ¶3 (5 min.)

Pulong sa Paglilingkod:

10 min: Mga Paraan Upang Mapalawak ang Iyong Ministeryo—Bahagi 3. Pagtalakay batay sa aklat na Organisado, pahina 116, parapo 1 hanggang 4. Interbyuhin ang isang mamamahayag na nakapagboluntaryo sa pagtatayo ng Kingdom Hall.

10 min: Tinutulungan Tayo ni Jehova na Magawa ang Ating Atas. (Ex. 4:10-12; Fil. 4:13) Pagtalakay batay sa 2013 Taunang Aklat, pahina 102, parapo 1; at pahina 112, parapo 1 hanggang 3. Tanungin ang mga tagapakinig kung ano ang natutuhan nila.

10 min:Sino Kaya ang Magiging Interesado Rito?” Tanong-sagot. Tanungin ang mga tagapakinig kung may alam silang mga lugar ng negosyo at ahensiya ng gobyerno sa teritoryo ng kongregasyon na malamang na interesado sa isang partikular na paksa sa ating magasin.

Awit 92 at Panalangin

MAYO 20-26, 2013

PAHINA 19 • AWIT: 51, 95