Zivikele Emimoyeni Emibi

UJAMES wakhulela endaweni ecezile esiqhingini saseMalaita, eSolomon Islands. Kusukela eseyingane, wafundiswa ukuba ahloniphe imimoya. Uthi: “Ngangingakaze ngicabange ukucela imimoya ukuba ilimaze abanye, kodwa ngangingacabangi ukuthi umuntu angaba nokuphila okujabulisayo ngaphandle kokusebenzisa i-rarafono [imikhuba yendawo yokucela usizo emimoyeni].”

Izakhamuzi zaseSolomon Islands zikholelwa ukuthi imimoya ingamsiza umuntu noma imlimaze, njengoba kunjalo nangabantu abaningi emazweni ahlukahlukene. Eqinisweni, abantu abaningi baseMelanesia bayithanda kabi imimoya, abayesabi.

Abantu babonisa ngezindlela eziningi ukuthi bayakholelwa ekusebenzeni kwemimoya. Ngokwesibonelo, ngesikhathi uJames esemncane, abesifazane esigodini sakubo babebalekisa izingane zabo ukuba ziyocasha endlini uma bezwa kukhala inyoni i-korokoro (inyoni emnyama yohlobo oluthile). Kungani babenza kanjalo? Babekholelwa ukuthi ukukhala kwale nyoni kwakusho ukuthi kukhona ozovelelwa ingozi.

Abanye abantu bendawo babeka itshe elimhlophe elikhethekile ngaphezu kweminyango yezindlu zabo. UJames wayekwenza lokhu, ekholelwa ukuthi leli tshe laliyomvikela ekulinyazweni yimimoya. Lapho uJames esemsebenzini, wayeqoqa ukudla okusale lapho edla ukudla kwasemini, akufake esikhwameni ukuze akulahle ekhaya. Wayekhathazwa ukuthi lokho kudla okusele kwakungase kuthathwe othile akusebenze maqede amphonse ngako, bese egula.

Nakuba kungenzeka ukuthi le mikhuba ayijwayelekile lapho uhlala khona, mhlawumbe nawe wake waba nomuzwa ofana nokaJames wokuthi kufanele ugcine amasiko athile ukuze uvikeleke emimoyeni emibi. Ungase ukholelwe ukuthi ukugcina lawo masiko kubalulekile ukuze uhlale uvikelekile.

Uma ulihlonipha iBhayibheli, akungabazeki ukuthi ungathanda ukwazi ukuthi liyiphendula kanjani imibuzo elandelayo: (1) Imimoya ingakulimaza kanjani? (2) Ingabe ukugcina amasiko athile endawo kungakufaka ogibeni lwamademoni? (3) Ungakutholaphi ukuvikeleka kwangempela emimoyeni emibi futhi ujabule?

Indlela Imimoya Emibi Elimaza Ngayo

IBhayibheli lembula ukuthi imimoya emibi ayiyona neze imimoya yabafileyo. IZwi likaNkulunkulu lithi: “Abaphilayo bayazi ukuthi bayokufa; kodwa abafileyo bona abazi lutho.” (UmShumayeli 9:5) Eqinisweni, imimoya emibi iyizingelosi eziyizihlubuki ezaba mdibi munye noSathane ekuzameni ukudukisa abantu.—IsAmbulo 12:9.

ImiBhalo isho ngokucacile ukuthi siyakudinga ukuvikelwa emimoyeni emibi. Umphostoli uPawulu wabhalela amaKristu ase-Efesu: “Asibambene negazi nenyama kodwa sibambene . . . nebandla lomoya ababi ezindaweni zasezulwini.” Umphostoli uPetru wachaza umbusi wayo yonke imimoya emibi, uSathane uDeveli, ngokuthi ‘unjengengonyama ebhongayo, efuna engamshwabadela.’—Efesu 6:12; 1 Petru 5:8.

Indlela eyinhloko uSathane alimaza ngayo abantu iwukubadukisa, abaphambe noma abalingele ukuba benze izinto ezidumaza uNkulunkulu. IBhayibheli lithi “uziguqula ingelosi yokukhanya.” (2 Korinte 11:14) Wenza sengathi ungumoya oyisivikelo, kanti empeleni unezinhloso ezimbi. Uphuphuthekisa izingqondo zabantu ukuze bangalazi iqiniso ngaye nangoNkulunkulu. (2 Korinte 4:4) Uhloseni njengoba edukisa abantu?

Uhlose ukuba abantu bamkhulekele, bazi noma bengazi. Ngesikhathi iNdodana kaNkulunkulu ilapha emhlabeni, wafuna ukuba ‘iziwise phansi yenze isenzo sokumkhulekela.’ Kodwa uJesu wathi: “Hamba, Sathane! Ngoba kulotshiwe ukuthi, ‘NguJehova uNkulunkulu wakho okumelwe umkhulekele.’” (Mathewu 4:9, 10) UJesu wenqaba ukwenza noma yini eyayingase ibonise ukuthi ukhulekela uSathane.

UJehova ungumoya onamandla kunayo yonke futhi ngeke avumele ukuba labo abamlalelayo balinyazwe phakade. (IHubo 83:18; Roma 16:20) Kodwa uma sifuna ukujabulisa uJehova uNkulunkulu njengoba kwenza uJesu, kudingeka sigweme noma isiphi isenzo sokuzithoba kuSathane noma emademonini akhe. Ukuze sikwazi ukugwema lokhu, kudingeka siyazi imikhuba namasiko abonisa ukuthi sikhulekela noma sihlonipha le mimoya emibi. Ungakwenza kanjani lokho?

Yazi Imikhuba Namasiko Angamjabulisi UNkulunkulu

UJehova uNkulunkulu waxwayisa ama-Israyeli, abantu bakhe basendulo, ukuba angalingisi imikhuba namasiko ezizwe ezazingomakhelwane. Wathi: ‘Akufanele kutholakale kini noma ubani obhulayo, owenza umlingo nanoma ubani ofuna amabika noma umthakathi, noma ophonsa abanye ngeziphonso.’ Nakhu okushiwo iBhayibheli ngabantu abenza lezi zinto: “Wonke umuntu owenza lezi zinto uyinto enengekayo kuJehova.”—Duteronomi 18:10-12.

Ngakho, lapho ucabanga ngemikhuba nangamasiko athandwayo lapho uhlala khona, zibuze imibuzo elandelayo: Ingabe la masiko akhuthaza ukukholelwa emabikeni? Ingabe abonisa ukuthi kunezinto ezingaphili ezikwazi ukuvikela abantu ngendlela ewumlingo? Ingabe ahlanganisa ukuphonsa abanye noma ukuvikelwa eziphonsweni? Ingabe ayohilela ukuzithoba emimoyeni ethile kunokuzithoba kuJehova noma kummeleli wakhe ammisile, uJesu?—Roma 14:11; Filipi 2:9, 10.

Kubalulekile ukwenqaba noma yimaphi amasiko akhuthaza le mikhuba. Ngani? Umphostoli uPawulu waphefumulelwa ukuba abhale: “Anikwazi ukudla ‘etafuleni likaJehova’ nibe nidla etafuleni lamademoni.” Waxwayisa ngokuthi labo abazama ukujabulisa uNkulunkulu kanye neminye imimoya babeyobe ‘bamvusela umhawu.’ (1 Korinte 10:20-22) UJehova uNkulunkulu ufuna sizinikele kuye kuphela futhi uyakufanelekela lokho.—Eksodusi 20:4, 5.

Cabanga nangalo mbuzo: Ingabe isiko elithile lenza abantu bakholelwe ukuthi ezinye izinto zingaphezu kwamandla abo? Ngokwesibonelo, ukuphinga nokulala nomuntu ongashadile naye kuyichilo emiphakathini eminingi futhi neBhayibheli liyakulahla. (1 Korinte 6:9, 10) Nokho, ezindaweni ezithile ezisePacific, imikhuba enjengale ingase yamukeleke uma intombazane ithi “iphonswe ngecembe,”* okungukuthi, iye yalala nomuntu othile ngoba iphonsiwe.

Nokho, iBhayibheli lifundisa ukuthi kumelwe sithwale imiphumela yezenzo zethu. (Roma 14:12; Galathiya 6:7) Ngokwesibonelo, owesifazane wokuqala, u-Eva, waba nomuzwa wokuthi wakhohliswa uSathane ukuba angamlaleli uNkulunkulu. Wathi: “Inyoka—ingikhohlisile, ngadla.” Kodwa uJehova wamjezisa u-Eva ngesenzo sakhe. (Genesise 3:13, 16, 19) Nathi siyolandisa ngokuziphatha kwethu.—Hebheru 4:13.

Yini Okumelwe Uyenze?

Uma ufuna ukujabulisa uNkulunkulu futhi uphile ngezimiso zeBhayibheli, kudingeka uthathe isinyathelo esiwujuqu. Abantu abanhliziyo-ziqotho ababehlala e-Efesu ekhulwini lokuqala bayisibonelo esihle kule ndaba. Ukuze bazidedisele kude nethonya lemimoya emibi, baqoqa zonke izincwadi ababenazo zokusebenzelana nemimoya “bazishisa phambi kwawo wonke umuntu.”—IzEnzo 19:19.

Ngaphambi kokushisa lezo zincwadi, laba bantu “babefika bavume futhi babike imikhuba yabo obala.” (IzEnzo 19:18) Njengoba imfundiso kaPawulu ngoKristu yayibathinta izinhliziyo, bashukumiseleka ukuba bashise izincwadi zabo zokusebenzelana nemimoya. Baguqula nendlela ababezizwa ngayo ngaleyo mikhuba.

Yiqiniso, ukuyeka imikhuba namasiko angcolile kungase kungabi lula. UJames, okukhulunywe ngaye ekuqaleni, wabhekana nale nkinga. Waqala ukutadisha iBhayibheli noFakazi BakaJehova futhi wakujabulela ayekufunda. Kodwa waqhubeka esebenzisa i-rarafono. Ngemva kokuhlola imizwa yakhe ngale mikhuba, waqaphela ukuthi wayezikholelwa izithembiso zikaJehova ngekusasa, kodwa wayesenomuzwa wokuthi wayesawadinga lawaya masiko ukuze avikeleke emimoyeni emibi.

Yini eyamsiza ukuba ashintshe ukucabanga kwakhe? Uthi: “Ngathandaza kuJehova ngacela isivikelo sakhe nokuba angisize ngimethembe. Ngesikhathi esifanayo, ngawayeka amasiko nemikhuba yami.” Aseke amvelela yini amashwa? UJames uthi: “Cha, okuye kwenzeka nje ukuthi ngiye ngafunda ukuthembela kuJehova. Ngiye ngabona ukuthi uJehova angaba umngane omkhulu.” Empeleni, sekuyiminyaka engu-7 uJames ekhonza njengesikhonzi esishumayela isikhathi esigcwele, esiza abanye ukuba bazi lokho okufundiswa iBhayibheli.

Kungani nawe ungalingisi uJames? Hlola amasiko athandwayo endaweni yakini, bese usebenzisa ‘amandla akho okucabanga’ ukuze uthole ukuthi ayavumelana yini ‘nentando kaNkulunkulu.’ (Roma 12:1, 2) Yibe usuqunga isibindi sokuhlukana naleyo mikhuba eyinkolelo-ze. Uma wenza kanjalo, ungaqiniseka ngokuthi uJehova ‘uyokwamukela’ futhi akuvikele. (2 Korinte 6:16-18) NjengoJames, nawe uzozibonela ukuba yiqiniso kwalesi sithembiso seBhayibheli: “Igama likaJehova lingumbhoshongo oqinile. Olungileyo ugijimela kuwo athole isivikelo.”—IzAga 18:10.

[Umbhalo waphansi]

Le nkulumo ibhekisela esikweni lokuloya icembe elithile elikhethekile noma ukudla. Lokhu kube sekunikezwa intombazane. Kuthiwa-ke leli cembe noma ukudla kwenza intombazane izifele ngowesilisa othile. Lokhu akufani nalapho intombazane idliswa izidakamizwa ingazi, bese idlwengulwa. Uma kwenzeke lokho, leyo ntombazane isuke iyisisulu esingenacala.

[Isithombe ekhasini 19]

“IKorokoro”

[Umthombo]

Courtesy of Dr. Bakshi Jehangir

[Isithombe ekhasini 19]

Le ntombazane icosha imvuthuluka yokudla ukuze kungasetshenziswa ekuthakatheni